Vienlaicīgi informējam, ka 09.11.2023. Cēsu novada dome ir apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”. Pievērsiet uzmanību 5. punktam, kas paredz, ka Cēsu pilsētā izpildmērījumos jāapseko un jāuzrāda visi vietējā tīkla ģeodēziskie punkti, kas atrodas uzmērījuma teritorijā un punkta 5 m aizsargjoslā.

Turpmāk ADTI darbus reģistrējam caur topografija.lv

SIA “Mērniecības Datu Centrs” no 2023. gada 1. novembra pilnībā pāriet uz jaunu un modernāku Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas (ADTI) darbu reģistrācijas sistēmu karšu pārlūkā www.topografija.lv. Karšu pārlūkā ir izveidots ADTI darbu (topogrāfisko un izpildmērījumu plānu) reģistrācijas modulis vai sadaļa, kurā gan uzņēmuma vadība, gan mērnieki var sekot līdz ADTI darbu reģistrācijai.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana mērniekiem joprojām notiek e-pasta sarakstē, rakstot uz e-pastu infodati@mdc.lv.

Ja uzņēmumam vēl nav piekļuve topografija.lv ADTI darbu reģistrācija modulim, tad sekojiet aprakstam.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Dienvidkurzemes novadā un jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka saskaņā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2023. gada 1. augusta visā Dienvidkurzemes novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Aizputes, Priekules, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas un Vaiņodes novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Vienlaicīgi informējam, ka 29.06.2023. Dienvidkurzemes novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 25/2023 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā”.

Jelgavas un Ropažu novados jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka Jelgavas novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 05.01.2023. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 18 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā”. Pievērsiet uzmanību – ja uzmērāmajā teritorijā ir iznīcināts vietējā ģeodēziskā tīkla punkts, tad mērniecībā sertificētā persona sagatavo aktu par vietējā ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un iesniedz Pašvaldības Būvvaldes pilnvarotam speciālistam.

Arī Ropažu novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 01.01.2023. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 40/22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā”.  Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Ropažu novadu, Stopiņu novadu un Vangažu pilsētu un piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta līdz šim!

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Balvu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Balvu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2023. gada 1. februāra visā jaunajā Balvu novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 26.05.2022. Balvu novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā”.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Mārupes novadā

Informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 12. decembra visā jaunajā Mārupes novada teritorijā, tajā skaitā Babītes un Mārupes pagastos, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 22.12.2021. Mārupes novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā”.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Jēkabpils novadā

Informējam, ka saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. decembra visā jaunajā Jēkabpils novada teritorijā, tajā skaitā Jēkabpils pilsētā un bijušajos novados (Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 30.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 32 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”.

Jēkabpils novadā jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka 30.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldība ir apstiprinājusi un tagad stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 32 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”. Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Jēkabpils un Krustpils novadu, un Jēkabpils pilsētu!

Papildus informējam par izmaiņām topogrāfisko plānu skaņojumos Saldus un Ādažu novados:

No 01.07.2022. SIA “Saldus komunālservisam” tiek pievienotas SIA “Brocēnu siltums”, SIA “Saldus siltums” un SIA “Saldus namu pārvalde”. Tas nozīmē, ka topogrāfiskos plānus nepieciešams skaņot tikai ar SIA “Saldus komunālserviss”.

No 01.09.2022. PA “Carnikavas komunālserviss” pārņem Ādažu novada Administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas pienākumus. Tas nozīmē, ka topogrāfiskos plānus par pašvaldības infrastruktūru (ielas, ielu apgaismojums, pašvaldības meliorācija, lietus kanalizācija) Ādažu novadā (gan Carnikavas pagastā, gan Ādažu pagastā) skaņo PA “Carnikavas komunālserviss”. Topogrāfiju skaņošanai izmantot jauno e-pastu: topografija@adazi.lv !

Ķekavas novadā jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka Ķekavas novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 07.07.2022. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 13/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā”. Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Ķekavas novadu (Baložu pilsētā, Ķekavas pilsētā, Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā) un piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta līdz šim!

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Cēsu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 11. jūnija visā jaunajā Cēsu novada teritorijā, tajā skaitā Cēsu pilsētā un bijušajos novados (Cēsu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Amatas, Līgatnes un Pārgaujas), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 24.03.2022. Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Cēsu novadā”. Pievērsiet uzmanību izpildmērījumu sagatavošanai un Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla izmantošanai!

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Saulkrastu un Ogres novados

Informējam, ka saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. jūnija visā jaunajā Saulkrastu novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Sējas novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 27.10.2021. Saulkrastu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. SN 20/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā“.

Informējam, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. jūnija visā jaunajā Ogres novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Ikšķiles, Ķeguma, Ogres un Lielvārdes novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 31.03.2022. Ogres novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 12/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā“.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā jaunajā Preiļu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 13. maija visā jaunajā Preiļu novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Riebiņu novadu, Vārkavas novadu un daļu Aglonas novadu (t.i. Aglonas pagastu), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

11.05.2022. stājās spēkā Preiļu novada saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā“.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušajā Strenču novadā

Informējam, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. maija visā jaunajā Valmieras novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Strenču novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA Vidzemes mērnieks.

Izmaiņas Ogres novada saistošajos noteikumos

Informējam, ka 2022. gada 27. aprīlī stājās spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā“.

Papildus informējam, ka 20.04.2022. stājušies spēkā arī Jūrmalas novada saistoši noteikumi Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā jaunajā Limbažu novadā un citu novadu saistošajos noteikumos

Informējam, ka saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 7. marta visā jaunajā Limbažu novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu teritorijās, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

05.03.2022. stājās spēkā Limbažu novada saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā“.

Papildus informējam, ka stājušies spēkā ir vairāku pašvaldību saistošie noteikumi:

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā“.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušā Ilūkstes novadā un Mārupes novada saistošajos noteikumos

Informējam, ka saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. februāra visā jaunajā Augšdaugavas novada teritorijā, tajā skaitā bijušā Ilūkstes novada teritorijā, ADTI datubāzi uzturēs Augšdaugavas novada pašvaldība (www.augsdaugavasnovads.lv). 01.02.2022. stājās spēkā saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā“.

Līdz 2021. gada 31. janvārim bijušā Ilūkstes novada teritorijā ADTI darbus reģistrēs SIA „Mērniecības Datu Centrs”.

Papildus informējam, ka Mārupes novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 22.01.2022. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā”. Līdz pašvaldības attiecīgam lēmumam, MDC joprojām apkalpo tikai Mārupes pagasta teritoriju!

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušajos Dagdas un Aglonas novados

Informējam, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. janvāra visā jaunajā Krāslavas novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Dagdas novada un Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu teritorijās, ADTI datubāzi uzturēs Krāslavas novada pašvaldība (https://kraslava.lv/ ).

 Papildus informējam, ka bijušā Aglonas novada otra daļa teritorijas ir pievienota jaunajam Preiļu novadam, ko uztur SIA „Mērniecības Datu Centrs”.