Spēkā no 2018. gada 25. maija

SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” PRIVĀTUMA POLITIKA

SĪKDATŅU (COOKIES) POLITIKA

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes (cookies) ir sīkas informācijas vienības, kuras, apmeklējot mūsu vietni, tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā. Mēs izmantojam sīkdatnes savā vietnē.

Kāds ir sīkdatņu nolūks?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai saglabātu jūsu uzstādījumus un izvēlnes. Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas savā pārlūkprogrammā. Lielākoties instrukcija, kā nomainīt pārlūkprogrammas uzstādījumus, atrodama rīkjoslā zem “Palīdzība”. Kaut arī vietni var turpināt lietot, neakceptējot visas sīkdatnes, konkrēti pakalpojumi vai daļas vietnē, iespējams, nedarbosies pilnvērtīgi. Sīkdatņu noraidīšana ierobežo mūsu vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu. Ar jūsu atļauju mēs saglabājam jūsu datorā izsekošanas sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai atcerētos, kurās lapās esat izveidojuši savu profilu. Šis profils nav saistīts ar jūsu vārdu, adresi, e-pastu vai cita veida personīgo informāciju.

Vai sīkdatnes atpazīst mani?

Nē, sīkdatnes nereģistrē ne jūsu vārdu, ne adresi, ne vecumu vai cita veida personīgo informāciju. Tās tikai atceras jūsu izvēlnes un intereses atkarībā no tā, kāda ir bijusi jūsu apmeklējumu vēsture mūsu vietnē.

Funkcionālās un nefunkcionālās sīkdatnes

Pastāv funkcionālās un nefunkcionālās sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes nepieciešamas, lai vietne darbotos korekti vai lai pārliecinātos, ka vēlamā informācija tiek atainota pietiekami ātri un precīzi ikreiz, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Piemēram, jums nav jāievada detalizēta informācija par sevi, jānorāda sava izvēle vai jāmaina uzstādījumi katru nākamo apmeklējuma reizi. Nefunkcionālās sīkdatnes informē mūs par apmeklētāju skaitu vietnē un to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Šo informāciju mēs varam izmantot lai uzlabotu vietnes darbību. Šī informācija automātiski pazūd tiklīdz jūs aizverat pārlūkprogrammu vai saglabājas datorā līdz pat 12 mēnešiem pēc pēdējā apmeklējuma.

Funkcionālās sīkdatnes:

 • atceras jūsu reģistrēšanās informāciju;
 • garantē jūsu reģistrēšanās informācijas drošību;
 • garantē vienveidību apmeklējot vietni.

Nefunkcionālās (analīzes) sīkdatnes:

 • veic vietnes apmeklētāju uzskaiti;
 • reģistrē kā apmeklētāji izmanto vietni;
 • uzlabo vietnes darbību;
 • uzlabo jūsu kā lietotāja pieredzi vietnē.

Svarīgi! Ziņojumi, kurus jūs sūtat, izmantojot interneta pakalpojumus, var tikt pārķerti tīklā. Kamēr ziņa nav nonākusi līdz mums, mēs nespējam garantēt konfidencialitāti.

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Mēs vēlamies piedāvāt Jums piemērotākos produktus un pakalpojumus. Lai to izdarītu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Procesa caurskatāmība un datu privātums mums ir svarīgs, tāpēc gribam, lai Jūs zinātu, kā un kāda iemesla dēļ mēs krājam un analizējam Jūsu datus.

Lietotās definīcijas

1. MDC – jebkura SIA “Mērniecības Datu Centrs” piederoša juridiska persona vai filiāle.

2. Pakalpojums – jebkurš SIA “Mērniecības Datu Centrs” ­sniegts pakalpojums.

3. Klients, Fiziska persona vai “Jūs” – juridiska vai fiziska persona, kas izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

4. Klienta dati – jebkāda informācija par klientu, tajā skaitā klienta personas dati un jebkāda konfidenciāla  informācija par klientu.

5. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

6. Sensitīvi personas dati – personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi.

7. Personas datu apstrāde – jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana u.c. darbības.

8. Pārzinis – jūsu Personas datu Pārzinis ir MDC, kuram esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kura Pakalpojumus jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs jūs esat) plānojat izmantot.

Kā mēs apstrādājam personas datus?

Mēs krājam dažādus datus: sākot ar informāciju par personas identitāti un beidzot ar informāciju par Jūsu ienākumiem un saistībām. Šie dati tiek uzkrāti, kad Jūs piesakāties mūsu pakalpojumiem un produktiem, tos jau izmantojat vai sazināties ar mums.

Mēs apstrādājam Jūsu datus, piemēram, lai sniegtu savus pakalpojumus, izpildītu regulatora prasības vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs neuzglabājam Jūsu datus ilgāk nekā nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Vairumā gadījumu mums jāievēro likumi un noteikumi, kas regulē konkrēto uzkrāto datu glabāšanu.

Jūs esat savu personas datu īpašnieks, un mēs gribam, lai Jūs zinātu, ka mēs cienām Jūsu privātumu, tāpēc esam atjaunojuši savu Privātuma politiku. Varat sazināties ar mums katrā laikā, ja rodas jautājumi.

SIA “Mērniecības Datu Centrs” (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, “MDC ” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personas datu privātumu. MDC veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Vispārīga informācija

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot MDC  pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kāds Jums ir iegādājies Pakalpojumu). Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai MDC iegūst jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?

Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida un attiecībām ar MDC. MDC pamata darbība saistīta ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpildi īpaši ievērojot 40.panta Deleģēšanas pamatnoteikumus un Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.pantu par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas Pakalpojumu nodrošināšanu. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu šos Pakalpojumus. Turklāt MDC apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs, klienta identifikācijas numurs, darbinieka kods), dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas
numurs, kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda; digitālie identifikācijas dati, piemēram, sociālo mediju vai Skype personas identifikators.

Kādā veidā MDC vāc manus Personas datus?

Pamatā MDC iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja Jūs:

 • piesakāties Pakalpojumu saņemšanai;
 • sazināties ar MDC (piemēram, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni) vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat MDC  savu kontaktinformāciju;
 • parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus). MDC uzņēmuma ietvaros visām MDC struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti MDC, ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī MDC leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm.

Kādēļ MDC  apkopo un apstrādā manus Personas datus?

Pirmkārt un galvenokārt, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no jūsu izvēlētā Pakalpojuma, piemēram, jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija, saziņas valodas izvēle u.tml. Tomēr dažiem Pakalpojumiem to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija.

Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes un parādītu pielāgotu saturu.

Reklāma un tiešais mārketings

Kas saņem MDC reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus?

Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no MDC. Šādi Klienti saņem MDC piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. MDC var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai?

Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic MDC?

MDC izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos MDC organizētos klientu pasākumos.

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem?

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar MDC struktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība

Kas var piekļūt maniem Personas datiem?

Jūsu Personas datiem MDC ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat jūsu Personas datiem var piekļūt MDC piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi MDC uzdevumā veic trešās personas, MDC piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas MDC un šāds apstrādātājs.

Kādā veidā MDC  aizsargā manus Personas datus?

Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

Kādas ir manas tiesības?

MDC  vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši jums ir:

 • tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus apstrādā MDC. Pēc jūsu pieprasījuma MDC:
   • apstiprina, vai ar jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti;
   • informē jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem; sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā;
 • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos; ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim; 
 • noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
 • jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai Latvijā.

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

Personas datu glabāšanas ilgums MDC

Cik ilgi MDC glabā manus Personas datus?

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka MDC, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Lai saņemtu vairāk informācijas par glabāšanas laiku un principiem, saskaņā ar kuriem mēs nosakām mūsu apstrādāto Personas datu glabāšanas laiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Nobeiguma noteikumi

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp MDC un Klientu, tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot MDC mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās.

Jums ir jautājumi?

Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar MDC veiktu jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai rakstveidā.