Ģeotelpisko datu uzņēmums SIA Mērniecības Datu Centrs tika dibināts 2006. gada 2. jūnijā, kopā savus spēkus apvienojot 11 Latvijas mērniecības uzņēmumiem un nozares profesionāļiem. Savu darbību pirmajā gadā aizsākām ar 3 pašvaldību apkalpošanu augstas detalizācijas informācijas (ADTI) datubāzes izveidošanā, uzturēšanā un aktualizēšanā. Šobrīd apkalpojam 21 novadu, no kuriem 17 – visā novada teritorijā.

Nepārtraukti attīstoties un tiecoties uz izcilību savā jomā, vairāk kā 15 savas pastāvēšanas gadu laikā SIA Mērniecības Datu Centrs ir kļuvis par vadošo mērniecības datu uzturētāju Latvijā!

SIA Mērniecības Datu Centrs ir skandināvu tipa jeb daudz-īpašnieku uzņēmums. Tādējādi neviens no īpašniekiem nevar pieņemt vienpersoniskus lēmumus, tiek novērsts stāvoklis, ka datu uzturētājs ir cieši saistīts ar kādu vienu mērniecības uzņēmumu un novērsts risks strādāt sava uzņēmuma labā.

MDC ir draudzīgs uzņēmums, iedziļinās klientu vēlmēs, runā tiem saprotamā valodā un nepārtraukti attīsta un uzlabo pakalpojumu grozu. Mūsu darbinieki ir sava aroda meistari, kas caur savu unikālo skatījumu uz lietām gatavi mācīties un augt līdzi uzņēmumam.

Mēs sadarbojamies ar mērniecības uzņēmumiem, no kuriem vektordatu formātā saņemam topogrāfiskos uzmērījumus un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, izvērtējam to atbilstību kopējai, valstī noteiktai specifikācijai un uzkrājam un apkopojam šos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datus pašvaldībās, ar kurām MDC ir noslēgti deleģējuma līgumi. Tādējādi pašvaldības tiek regulāri, operatīvi un bez maksas nodrošinātas ar aktualizētu inženiertopogrāfisko digitālo karti par attiecīgās pašvaldības administratīvo teritoriju.

Tāpat MDC apkopo informāciju par zemes ierīcības projektiem (ZIP), uztur ielu un sarkano līniju kartes, kā arī izstrādā pašvaldību vajadzībām Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un sagatavo datus Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai (ATIS). Kā pašvaldības datu bāzes turētājs, MDC apkalpo arī arhitektus – teritoriju plānotājus, izsniedzot tiem projektēšanas vajadzībām nepieciešamos būvju situācijas plānus (BSP).

Noslēdzot sadarbības līgumu ar pašvaldību, MDC apkopo un sistematizē pašvaldībā iepriekšējos gados uzkrātos un rīcībā esošos inženierkomunikāciju izpildmērījumu failus, kā arī detālplānojumu un zemes ierīcības projektu failus, salāgojot tos ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kuri attiecināmi uz digitālo karšu attēlošanu un ADTI specifikāciju.

Uzņēmums ir izstrādājis un lietošanai mērniekiem, pašvaldībām un citiem interesentiem piedāvā tādu karšu pārlūkuTopogrāfija.lv, kurā ir iespējams piekļūt gan bezmaksas datu kopām (Openstreet map, LĢIA ortofotokartēm, PSRS laika kartēm, valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla datiem, validēto pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu izvietojumam, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) uzturētāju un komunikāciju skaņotaju datubāzei), gan arī maksas datu kopām, kas satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par MDC pārvaldībā esošajām administratīvajām teritorijām, aktuālus valsts adrešu reģistra datus un aktuālu VZD kadastra karti.

Tāpat mēs esam izveidojuši Latvijā vienīgo specializēto mērniecības nozarei veltīto portālu Mernieks.lv, kurā mērniekiem, pasūtītājiem vai arī vienkārši ziņkārīgajiem ir iespēja iepazīties ar jaunumiem, pētījumiem un dažādu noderīgu informāciju par nozari, virtuāli apmainīties viedokļiem un iepazīties ar kolēģu pieredzi dažādos nozares problēmjautājumos.