Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušajos Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novados

Informējam, ka saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2021. gada 1. decembra visā jaunajā Siguldas novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu teritorijās, ADTI datubāzi uzturēs Siguldas novada pašvaldība (https://www.sigulda.lv/public/lat/).

Līdz 2021. gada 30. novembrim bijušā Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada teritorijās ADTI darbus reģistrēs SIA „Mērniecības Datu Centrs”.

Papildus informējam, ka bijušā Inčukalna novada Vangažu teritorijas ir pievienotas jaunajam Ropažu novadam, ko uztur SIA „Mērniecības Datu Centrs”.

Visā Madonas un Saldus novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA „Mērniecības Datu Centrs”

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pieņemtiem lēmumiem, no 2021. gada 1. oktobra visā Madonas novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA „Mērniecības Datu Centrs” atbilstoši pašvaldības 21.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā”.

Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības pieņemtiem lēmumiem, no 2021. gada 1. oktobra visā Saldus novada teritorijā ADTI datus uzturēs SIA „Mērniecības Datu Centrs” atbilstoši pašvaldības 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā”.

Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušā Lubānas un Brocēnu novadā

Informējam, ka no 2021. gada 1. oktobra SIA  „Mērniecības Datu Centrs” uzsāk ADTI datubāzes uzturēšanu bijušā LUBĀNAS un BROCĒNU novada teritorijā.

Līdz jauna lēmuma pieņemšanai ADTI uzturēšana turpinās ierastajā kārtībā

Līdz jauna lēmuma pieņemšanai ADTI uzturēšana turpinās ierastajā kārtībā. Tiklīdz būs jauna informācija, mēs par to informēsim un aktualizēsim informāciju MDC lapā un karšu pārlūkā www.topografija.lv.

Pašvaldībām, kas no 2021. gada 1. jūlija apvienojās, ADTI uzturēšanas deleģēšanas līgumi būs jāpārvērtē. Pašvaldību noslēgtie deleģēšanas līgumi, kas 2021. gada 30.jūnijā ir spēkā esoši, 1. jūlijā spēku automātiski nezaudē. 

No 2014.gada 1.decembra izejas datus mērniekiem izsniegsim ar jaunajiem augstumiem – Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

Mērnieku darbus, kuri uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim pieņemsim arī BAS-77 normālo augstumu sistēmā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Lai mazinātu iespējamību, ka projektētājs vai būvnieks varētu neievērot to, ka Jūsu plāns ir sagatavots jaunajā augstumu sistēmā, iesakām plānos to īpaši uzsvērt – piemēram, tā, kā mēs norādām šeit pievienotajā paraugā.

Paraugs sagatavots, izmantojot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta priekšlikumu. Iesakām pieturēties pie vienota noformējuma.

Lūgums šajās dienās izturēties ar sapratni, ja jūs tiksiet apkalpoti nedaudz ilgāk par noteikto termiņu.

Atgādinām par piezīmēm, kas jāraksta izpildmērījumu plānos saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 19.punktā izteikto prasību: “Ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.”
Piemēram:

“Būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā. Augstumu pārrēķinos uz Latvijas normālo augstumu sistēmu LAS-2000,5 izmantota vērtība +0.xxx m”,

kur +0.xxx ir konkrētajā vietā noteiktā augstumu starpība.

SIA Mērniecības Datu Centrs ir saņēmis de minimis atbalstu projekta „GeoTOPO sistēmas izstrādes un ieviešanas plānošana” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām SIA TopoDatiSIA ĢeoDATISIA Vidzemes mērnieks un SIA Topoprojekts.
Finansējums, piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

Informācija mērniekiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” sākot ar 2012.gada 1.septembri topogrāfiskos uzmērījumus pieņemam noformētus atbilstoši tikai šo noteikumu 1.pielikumam – turpmāk „ADTI 2012 specifikācija”.

Visus uzmērījumus, kurus esam saņēmuši un reģistrējuši pēc 2012.gada 1.septembra, uzturam un izsniedzam mērniekiem atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai.

Topogrāfiskā informācija (atsevišķos uzmērījumus un M1:1000 karšu lapas), kuru esam saņēmuši no mērniekiem un iepriekšējiem datu uzturētājiem – Valsts zemes dienesta (VZD) un pašvaldībām, definējama kā vēsturiskā informācija.

Nozari reglamentējošie normatīvie akti nenosaka, ka pašvaldības datubāzē uzkrātā vēsturiskā informācija jāpārveido atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai. Veikt patvaļīgas izmaiņas pašvaldības datubāzes saturā un oriģinālajās mērnieku iesniegtajās datnēs nav atļauts.

Lai atvieglotu mērnieku darbu, tad informācija, kas uzkrāta pašvaldību ADTI digitālajās kartēs un ir atbilstoša VZD 2003.gada topogrāfiskās informācijas objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumu specifikācijai, un kuras elementiem ADTI 2012 specifikācijā ir atbilstošs apzīmējums, tiek automātiski konvertēta un izsniegta mērniekam. Pārējie elementi korekti konvertējami tikai pēc to identificēšanas dabā, ko drīkst veikt tikai sertificēts mērnieks, nevis datu bāzes uzturētājs.

No pašvaldībām esam saņēmuši deleģējumu topogrāfisko datu uzturēšanā, ievērojot nozari reglamentējošos normatīvos aktus, bet neesam pilnvaroti patvaļīgi sagrozīt iepriekš uzkrāto topogrāfisko informāciju.

Mērniecības Datu Centrs valdes priekšsēdētājs
Kaspars Kojalovičs

No šī gada 1.decembra SIA “Mērniecības Datu Centrs” prasīs stingrāk ievērot DIGITĀLĀS TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS TEHNISKĀS INSTRUKCIJAS prasības plāna rakstlaukuma noformēšanā.

Lūdzam saskaņā ar instrukcijas prasībām rakstlaukumā norādīt uzmērījuma pasūtītāju un darba reģistrācijas numuru. Nejaukt ar Mērniecības Datu Centra reģistrācijas numuru.

Turpmāk šie numuri būs norādīti jums izrakstītajos rēķinos.

Arī jaunajā Ministru kabineta noteikumu projektā „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” ir iestrādāta prasība rakstlaukumā norādīt pasūtījuma identifikācijas numuru.

Pateicamies par sadarbību!

No šī gada 14.februāra, uzsākot sadarbību ar jauniem klientiem – mērniecības komersantiem, darbu reģistrāciju veicam tikai pēc 100% avansa rēķina apmaksas. Precīzai pasūtījuma apjomu noteikšanai un korektas rēķina summas aprēķināšanai avansa rēķinu izrakstām saņemot uzmērījumu pirmreizējai pārbaudei.

Jaunās kārtības mērķis ir iepazīt jaunos klientus un sadarbību ar tiem.

Sadarbības līgumus slēgsim ar klientiem, kuri iemantojuši uzticību.

“Mērniecības Datu Centrs” atgādina, ka komersantiem izsniegtās licences mērniecībā ir zaudējušas spēku ar 2010.gada 31.decembri.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta trešo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēziskos darbus no 2011.gada 1.janvāra var izpildīt tikai šajos darbos sertificētas personas.

Ņemot vērā minēto, “Mērniecības Datu Centrs” reģistrācijai pašvaldību uzmērījumu datu bāzēs no šī gada 20.janvāra pieņem tikai sertificēto personu izpildītos darbus.

Izņēmuma kārtā, līdz šī gada 31.janvārim, tiks pieņemti licencēto personu izpildītie liela apjoma darbi (10ha un lielāki), kas ir veikti 2010.gada nogalē un pašreiz notiek to noformēšana un saskaņošana ar inženierkomunikāciju organizācijām.