Vienlaicīgi informējam, ka 09.11.2023. Cēsu novada dome ir apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 25 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”. Pievērsiet uzmanību 5. punktam, kas paredz, ka Cēsu pilsētā izpildmērījumos jāapseko un jāuzrāda visi vietējā tīkla ģeodēziskie punkti, kas atrodas uzmērījuma teritorijā un punkta 5 m aizsargjoslā.