Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Balvu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Balvu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2023. gada 1. februāra visā jaunajā Balvu novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 26.05.2022. Balvu novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā”.