Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Cēsu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 11. jūnija visā jaunajā Cēsu novada teritorijā, tajā skaitā Cēsu pilsētā un bijušajos novados (Cēsu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Amatas, Līgatnes un Pārgaujas), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 24.03.2022. Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Cēsu novadā”. Pievērsiet uzmanību izpildmērījumu sagatavošanai un Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla izmantošanai!