Informācija mērniekiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” sākot ar 2012.gada 1.septembri topogrāfiskos uzmērījumus pieņemam noformētus atbilstoši tikai šo noteikumu 1.pielikumam – turpmāk „ADTI 2012 specifikācija”.

Visus uzmērījumus, kurus esam saņēmuši un reģistrējuši pēc 2012.gada 1.septembra, uzturam un izsniedzam mērniekiem atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai.

Topogrāfiskā informācija (atsevišķos uzmērījumus un M1:1000 karšu lapas), kuru esam saņēmuši no mērniekiem un iepriekšējiem datu uzturētājiem – Valsts zemes dienesta (VZD) un pašvaldībām, definējama kā vēsturiskā informācija.

Nozari reglamentējošie normatīvie akti nenosaka, ka pašvaldības datubāzē uzkrātā vēsturiskā informācija jāpārveido atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai. Veikt patvaļīgas izmaiņas pašvaldības datubāzes saturā un oriģinālajās mērnieku iesniegtajās datnēs nav atļauts.

Lai atvieglotu mērnieku darbu, tad informācija, kas uzkrāta pašvaldību ADTI digitālajās kartēs un ir atbilstoša VZD 2003.gada topogrāfiskās informācijas objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumu specifikācijai, un kuras elementiem ADTI 2012 specifikācijā ir atbilstošs apzīmējums, tiek automātiski konvertēta un izsniegta mērniekam. Pārējie elementi korekti konvertējami tikai pēc to identificēšanas dabā, ko drīkst veikt tikai sertificēts mērnieks, nevis datu bāzes uzturētājs.

No pašvaldībām esam saņēmuši deleģējumu topogrāfisko datu uzturēšanā, ievērojot nozari reglamentējošos normatīvos aktus, bet neesam pilnvaroti patvaļīgi sagrozīt iepriekš uzkrāto topogrāfisko informāciju.

Mērniecības Datu Centrs valdes priekšsēdētājs
Kaspars Kojalovičs