“Mērniecības Datu Centrs” atgādina, ka komersantiem izsniegtās licences mērniecībā ir zaudējušas spēku ar 2010.gada 31.decembri.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 10.panta trešo daļu, zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēziskos darbus no 2011.gada 1.janvāra var izpildīt tikai šajos darbos sertificētas personas.

Ņemot vērā minēto, “Mērniecības Datu Centrs” reģistrācijai pašvaldību uzmērījumu datu bāzēs no šī gada 20.janvāra pieņem tikai sertificēto personu izpildītos darbus.

Izņēmuma kārtā, līdz šī gada 31.janvārim, tiks pieņemti licencēto personu izpildītie liela apjoma darbi (10ha un lielāki), kas ir veikti 2010.gada nogalē un pašreiz notiek to noformēšana un saskaņošana ar inženierkomunikāciju organizācijām.