SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
Cenrādis
Cenrādis* katrā novadā tiek piemērots atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem! Un tiek pielietots apkalpojot mērniecībā sertificētas personas,  komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un inženiertīklu projektētājus.

MDC vēlamais c
enrādis:
N.p.k. Pakalpojums Cena EUR
1 Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai (pielieto arī laukumveida izpildmērījumu un ēku/būvju izpildmērījumu plāniem, kuros tiek attēloti labiekārtojuma elementi un/vai inženierkomunikācija)  
 1.1. objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts 21.34
 1.2. objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts 24.19
 1.3. objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 31.30
 1.4. objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 10.67
  objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk inženierkomunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients 0.8  
2 Inženierkomunikāciju izpildmērījuma plāna pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai  
 2.1. inženierkomunikāciju pieslēgums no 0 līdz 30m (ieskaitot), viens objekts
5.69
 2.2. inženierkomunikācijas garums no 31 līdz 300m, viens objekts 10.67
 2.3. inženierkomunikācijas garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 3.56
3 Inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšana, pārbaude,ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai. Demontētās inženierkomunikācijas garums:  
3.1. no 0 līdz 30m (ieskaitot), viens objekts 2.84
3.2. no 31 līdz 300m (ieskaitot), viens objekts 4.98
3.3. trases garums virs 300m, papildus par katriem nākamajiem 100m 1.42
4 Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts
12.09
5 Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā)  
 5.1. Būves izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība -  ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.
Ja būves
izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1.punkta nosacījumi.
12.09
5.2. Ja būves izpildmērījuma plānā tiek attēloti arī labiekārtojuma elementi un/vai unženierkomunikācijas, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1.punkta nosacījumi. 1.punkts
6 Viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts 12.09
7 Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam **
 
 7.1. objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 32.73
 7.2. objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha 9.96
8 Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos. Mērvienība - viena zemes vienība 2.85
9 Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana digitālā formā  
9.1. objekta platība līdz 25ha (ieskaitot), viens objekts 2.85
9.2. objekta platība virs 25ha, papildus par katru nākamo ha 0.07
10 Ģeotelpiskās informācijas apstrāde, EUR/st
25.00
 
* – pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Reģistrējamo plānu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - bez kadastra informācijas. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar VZD cenrādi.
Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.
Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz kā jauns objekts
atsevišķās datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu.
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 02.12.2021. Skatījumu skaits kopā: 735890, šodien: 177